KÄYTTÖEHDOT

PELIKAISTA.FI – KÄYTTÖEHDOT

1. YLEISTÄ

Pelikaista on harrastepohjalta toimiva rekisteröimätön yhdistys, ja www.pelikaista.fi osoitteessa sijaitseva sivusto on sen tuottama, sekä julkaisema suomalaista tietokone- ja videopelikulttuuria edistävä palvelu.

Palvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita verkkotunnuksia (domain) Pelikaistan valinnan mukaan. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Pelikaistan ja palvelun käyttäjän välillä sekä palvelun verkkoversioon että mobiiliversioon.

Palvelulla pyritään saavuttamaan tavoitetta yhdistämällä aiheesta kiinnostuneet suomalaiset pelaajat, sisällöntuottajat, videoiden tekijät ja live -streamaajat palvelun avulla. Palvelua kehitetään yhdessä peliyhteisön jäsenistön ja ylläpidon kesken. 

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Pelikaista vastaa palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei miltään osin takaa palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Pelikaistalla ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Pelikaistalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta sekä muuttaa palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

2. OHJELMAT JA TIETOLIIKENNEYHTEYDET

Palvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Käyttäjä.

Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Pelikaista ei missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms).

3. OIKEUDET

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Pelikaistalla, sen toimittajilla ja valokuvaajilla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. Pelikaista pidättää itsellään kaikki oikeudet www.pelikaista.com -sivujen sisältöön ellei sivuilla toisin ole mainittu.

Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Pelikaistan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa palvelu saatetaan kolmansien saataville. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Käyttäjä on korvausvelvollinen Pelikaistalle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

4. VASTUU SISÄLLÖSTÄ

Pelikaistan tuottama sisältö

Pelikaista vastaa palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Pelikaista ei vastaa palvelun muusta sisällöstä eikä muusta palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

Pelikaista ei vastaa käyttäjän palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Pelikaistan palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Käyttäjän toimittama sisältö

Käyttäjä vastaa palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Pelikaistalle, muille käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Pelikaistalle tai kolmannelle palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Pelikaistalla on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta käyttäjän palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa palvelusta jo julkaistu materiaali.

Käyttäjällä säilyy tekijänoikeus toimittamaansa sisältöön.

Kun toimitat sisältöä palveluun, luovutat Pelikaistalle maailmanlaajuisen, pysyvän, peruuttamattoman, siirtokelpoisen ja tekijänpalkkiosta vapaan lisenssin, joka sisältää oikeuden luovuttaa lisenssi edelleen ja oikeuden käyttää, kopioida, muokata, jakaa ja esittää julkisesti käyttäjän sisältöä sekä luoda siitä johdannaisia ja hyödyntää sitä muilla tavoin miten tahansa, missä tahansa muodossa ja kaikilla tällä hetkellä tunnetuilla ja tulevaisuudessa tunnettavilla jakelukanavilla ilman erillistä ilmoitusta tai sinun suostumustasi ja ilman, että sinulle tai muille henkilöille tai yhteisöille maksetaan edellä mainitusta.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Pelikaista ei kerää eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia Asiakasta koskevia arkaluonteisia henkilötietoja.

Palvelun sisällön käytön seuraamiseksi ja parantamiseksi Käyttäjän tietokoneelle siirretään ajoittain ns. evästeitä (”cookies”).

Kaikki kerätyt tiedot säilytetään luottamuksellisina. Pelikaista pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein ja niitä edelleen kehittämällä estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta.

Valitettavasti mikään tekninen järjestelmä ei ole täysin turvallinen tietokonejärjestelmien väärinkäyttäjiä vastaan ja tietojen toimittamiseen sekä käsittelyyn liittyy aina riskejä riippumatta siitä, miten tietoja kerätään ja käsitellään.

6. KÄYTTÖKATKOT

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Pelikaistalla ei ole vastuuta palvelun keskeytyksistä eikä Pelikaista korvaa Käyttäjälle Palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

7. KESKUSTELUT

Palvelussa on keskustelupalsta. Keskusteluissa julkaistavat mielipiteet eivät edusta Pelikaistan mielipiteitä tai linjaa. Keskustelupalstalle toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä.

Kirjoittaja myöntää Pelikaistalle oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka kirjoittaja on lähettänyt keskustelupalstalle.

Keskustelupalstalla julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Pelikaista ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Pelikaistalla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

8. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOKSET

Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Käyttäjille Palvelussa.